STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „OświęcimSKI”
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Uczniowski Klub Sportowy „OświęcimSKI” w skrócie „ UKS OświęcimSKI ", zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.
§ 2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 9 imienia Orędowników Pokoju w Oświęcimiu. Adres ul. Budowlanych 68 32-600 Oświęcim.
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 2
Cel i środki działania
§ 6
Celem Klubu jest:
1. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień  z  ukierunkowaniem   na  dyscypliny :  narciarstwo alpejskie i snowboard.
2. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego. 3. Uczestniczenie i organizacja imprez sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych oraz dorosłych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
§ 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
§ 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Prowadzi działalność odpłatną.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zajęciach zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.
§ 13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 14
Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
2.a. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
2.b. braku czynnego udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku,
2.c. działania na szkodę Klubu.
Skreślony członek Klubu w terminie 30 dni, ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu.
3. Rozwiązanie się Klubu.
Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 3 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 17
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
4.a. z własnej inicjatywy,
4.b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.c. na wniosek 2/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1.a. uchwalanie programów: szkoleniowej, sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
1.b. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.d. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
1.e. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 19
1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Skarbnika.
i Sekretarza. 2. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 9 miesięcy.
§ 20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5. przyjmowanie i skreślanie członków.
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.
§ 21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
5.a. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
5.b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
5.c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5.d. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
5.e. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§ 23
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 25
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu zatwierdzany przez Walne Zebranie Klubu.
§ 26
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
1.a. upomnienia,
1.b. nagany,
1.c. zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,
1.d. wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§ 27
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
1.a. składki członkowskie,
1.b. wpłaty członków na działalność statutową,
1.c. dotacje budżetowe na zadania zlecone,
1.d. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
1.e. inne źródła nie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 28 Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagany jest podpis jednego z członków zarządu.
Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim zwykłą większością głosów osób zebranych.
§ 30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim zwykłą większością głosów osób zebranych.
2.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma zostać przeznaczony majątek.
Strona główna